Skip to main content

Ủy ban MTTQ, Đoàn thể

Đ/c: Hoàng Thị Loan, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã.

Đ/c: Liễu Văn Hở, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã.

Đ/c: Lương Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Đ/c: Hứa Thị Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã..

Đ/c: Liễu Quốc Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã.

About