Skip to main content
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Dự toán thực hiện và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ Hồng vành khuyên trên địa bàn huyện Văn Lãng”
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án Doanh nghiệp vì người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Trích yếu Về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Lĩnh vực
Loại văn bản
Subscribe to Quyết định

About